صبر سنگ

صبر سنگ صبر سنگ شعری زیبا از فروغ فرخزاد
دوشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۲ ۲۲:۲۶

صبر سنگ شعری زیبا از فروغ فرخزاد

صبر سنگ شعری زیبا از فروغ فرخزاد روز اول پیش خود گفتم دیگرش هرگز نخواهم دید روز دوم باز می گفتم لیک با اندوه و با تردید روز سوم هم گذشت اما بر سر پیمان خود.