حاشیه های بازگشایی خانه سینما

حاشیه های بازگشایی خانه سینما سخنان و نامه حبیب الله کاسه ساز خانه سینما را تکان داد
سه شنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۲ ۰۰:۳۲

سخنان و نامه حبیب الله کاسه ساز خانه سینما را تکان داد

جناب حبیب الله کاسه ساز رئیس هیات مدیره اصناف سینمایی مراسم بازگشایی خانه سینما را به اعتراض ترک کرد ایشان دلیل این حرکت را اجرا نشدن توافق های صحبت شده دانست