شهر هگمتانه

شهر هگمتانه نخستین پایتخت ایران از گذشته تا به امروز
سه شنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۲ ۲۱:۵۴

نخستین پایتخت ایران از گذشته تا به امروز

نخستین پایتخت ایران کجاست؟ همه ایرانیان از ایران باستان و گذشته ی ایران کم و بیش اطلاعاتی دارند آیا همه میدانند که نخستین پایتخت ایران کجا بوده و آیا هم اکن