شعرهای آموزنده

شعرهای آموزنده شعرهای کوتاه و آموزنده زیبا برای کودکان !
سه شنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۲ ۲۰:۳۰

شعرهای کوتاه و آموزنده زیبا برای کودکان !

شعرهای کوتاه و آموزنده زیبا برای کودکان. دوباره می توان ساخت، زمین دوباره لرزید و شهر بم فرو ریخت، به روی مردم شهر هزار غم فرو ریخت ...