گفتم غم تو دارم

گفتم غم تو دارم گفتم غم تو دارم گفتا غمت سر آید
چهارشنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۲ ۰۶:۲۶

گفتم غم تو دارم گفتا غمت سر آید

حافظ شیرازی گفتم غم تو دارم گفتا غمت سر آید گفتم که ماه من شو گفتا اگر برآید گفتم ز مهرورزان رسم وفا بیاموز گفتا ز خوبرویان این کار کمتر آید گفتم که بر.....