درمان سل

درمان سل سل و راه های انتقال این بیماری
چهارشنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۲ ۲۰:۰۰

سل و راه های انتقال این بیماری

سل یک بیماری واگیردار میباشد که توسط ورود میکروب کوچکی بنام باسیل سل به داخل ریه ها ایجـاد می شود. بادام زمینی نیز در درمان سل موثر است.