حیدر بابا

حیدر بابا حیدر بابایه سلام شهریار با ترجمۀ پارسی
چهارشنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۲ ۲۲:۱۴

حیدر بابایه سلام شهریار با ترجمۀ پارسی

حیدر بابایه سلام حیدربابا چو ابر شَخَد ، غُرّد آسمان‬ حیدربابا ایلدیریملار شاخاندا‬ سیلابهاى تُند و خروشان شود روان‬ سئللر سولار شاققیلدییوب آخاندا‬ صف بسته