مرده بدم زنده شدم

مرده بدم زنده شدم مرده بدم زنده شدم گریه بدم خنده شدم
پنجشنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۲ ۰۴:۱۲

مرده بدم زنده شدم گریه بدم خنده شدم

مولانا مرده بدم زنده شدم گریه بدم خنده شدم دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم دیده سیر است مرا جان دلیر است مرا زهره شیر است مرا زهره تابنده شدم گفت که......