امام زمان

امام زمان آستان شاه سلطان حسین عموی امام زمان در نطنز
پنجشنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۲ ۰۶:۵۵

آستان شاه سلطان حسین عموی امام زمان در نطنز

آستان شاه سلطان حسین عموی امام زمان در نطنز امام هادی (ع) چهار فرزند پسر داشتند به نامهای حسن (ع) که امام هستند و در سامرا به خاک سپرده شده اند و محمد(ع) که