با ما مگو که دیــر کجا و حــرم کجاست

با ما مگو که دیــر کجا و حــرم کجاست با ما مگو که دیــر کجا و حــرم کجاست
پنجشنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۲ ۱۶:۳۶

با ما مگو که دیــر کجا و حــرم کجاست

صغیر اصفهانی با ما مگو که دیــر کجا و حــرم کجاست ما آب و گل پرست نئیم آن صنـم کجاست هان بس مکن به طوف حرم ز آب وگل برآی رو ز اهل دل بپرس که صاحب حرم کجاست.