شیرین خفته

شیرین خفته شیرین خفته حکاکی پروردگار بر کوه بیستون
پنجشنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۲ ۲۰:۱۲

شیرین خفته حکاکی پروردگار بر کوه بیستون

شیرین خفته همه ایرانیان کم و بیش از عشق بزرگ و ماندگار شیرین و فرهاد داستانهایی به گوششان رسیده است. اگر به استان کرمانشاه سفر کرده باشید ،هنگام حرکت به سمت