بی بی لیلا بیژن فر

بی بی لیلا بیژن فر میکده شعری بسیار زیبا از بی بی لیلی بیژنفر
دوشنبه ۸ مهر ۱۳۹۲ ۱۴:۳۵

میکده شعری بسیار زیبا از بی بی لیلی بیژنفر

میکده شعری بسیار زیبا از بی بی لیلی بیژنفر دوش در میکده حرف یار بود صحبت از جان بود و از جانان بود پیرما فرزانه ای بردبار بود تا بخواهی هم شرابش ناب بود ...
بی بی لیلا بیژن فر معراج شعری زیبا از بی بی لیلا بیژن فر
یکشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۲ ۱۵:۳۲

معراج شعری زیبا از بی بی لیلا بیژن فر

بی بی لیلا بیژن فر معراج در خواب بدیدم که سجاده برافلاک آماده نمودند پی سجده به جانان چون صور دمید ناگهان نغمه هستی آن نوح بیامد بکرد طاعت جانان پس بار دگر.
بی بی لیلا بیژن فر ما از پی آن یار دوانیم
شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۲ ۰۴:۲۰

ما از پی آن یار دوانیم

بی بی لیلا بیژن فر ما از پی آن یار دوانیم چون جوی روانیم زنجیر گسسته کنون نعره زنانیم این حال چه دانیم؟ گه با خود و گه بی خود و گه نعره زنانیم نه پندار که..