بی بی

بی بی خلقی هوا خواه کرده ام
یکشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۲ ۰۵:۲۲

خلقی هوا خواه کرده ام

بی بی لیلی بیژنفر گویند شکر ارزان مده از بهر این و آن مده گویم که ارزان کرده ام خلقی هوا خواه کرده ام خواهم که گردد زود تمام تا گردد این سودا تمام تا بر دکا
بی بی حکایتی بسیار زیبا از بی بی لیلی بیژنفر
شنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۲ ۰۳:۵۹

حکایتی بسیار زیبا از بی بی لیلی بیژنفر

حکایتی بسیار زیبا از بی بی لیلی بیژنفر حکایت مرید عاشق و مراد عاقل روزی مریدی نزد مرادش رفت و به او گفت ای پیرم ای مرادم ای عشقم مدتهاست خدمتت کرده ام ولی..
بی بی ای یار شعری زیبا از بی بی لیلی بیژنفر
شنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۲ ۰۲:۵۷

ای یار شعری زیبا از بی بی لیلی بیژنفر

ای یار شعری زیبا از بی بی لیلی بیژنفر آنگه که ز خود رستی کسم باش در از پی اغیار ببستی کسم باش در خلوتگه راز بست نشستی کسم باش از بود و نبود لب به سخن باز...
بی بی میکده شعری بسیار زیبا از بی بی لیلی بیژنفر
دوشنبه ۸ مهر ۱۳۹۲ ۱۴:۳۵

میکده شعری بسیار زیبا از بی بی لیلی بیژنفر

میکده شعری بسیار زیبا از بی بی لیلی بیژنفر دوش در میکده حرف یار بود صحبت از جان بود و از جانان بود پیرما فرزانه ای بردبار بود تا بخواهی هم شرابش ناب بود ...
بی بی معراج شعری زیبا از بی بی لیلا بیژن فر
یکشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۲ ۱۵:۳۲

معراج شعری زیبا از بی بی لیلا بیژن فر

بی بی لیلا بیژن فر معراج در خواب بدیدم که سجاده برافلاک آماده نمودند پی سجده به جانان چون صور دمید ناگهان نغمه هستی آن نوح بیامد بکرد طاعت جانان پس بار دگر.
بی بی ما از پی آن یار دوانیم
شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۲ ۰۴:۲۰

ما از پی آن یار دوانیم

بی بی لیلا بیژن فر ما از پی آن یار دوانیم چون جوی روانیم زنجیر گسسته کنون نعره زنانیم این حال چه دانیم؟ گه با خود و گه بی خود و گه نعره زنانیم نه پندار که..