لیلا بیژن فر

لیلا بیژن فر خلقی هوا خواه کرده ام
یکشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۲ ۰۵:۲۲

خلقی هوا خواه کرده ام

بی بی لیلی بیژنفر گویند شکر ارزان مده از بهر این و آن مده گویم که ارزان کرده ام خلقی هوا خواه کرده ام خواهم که گردد زود تمام تا گردد این سودا تمام تا بر دکا
لیلا بیژن فر ای یار شعری زیبا از بی بی لیلی بیژنفر
شنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۲ ۰۲:۵۷

ای یار شعری زیبا از بی بی لیلی بیژنفر

ای یار شعری زیبا از بی بی لیلی بیژنفر آنگه که ز خود رستی کسم باش در از پی اغیار ببستی کسم باش در خلوتگه راز بست نشستی کسم باش از بود و نبود لب به سخن باز...
لیلا بیژن فر معراج شعری زیبا از بی بی لیلا بیژن فر
یکشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۲ ۱۵:۳۲

معراج شعری زیبا از بی بی لیلا بیژن فر

بی بی لیلا بیژن فر معراج در خواب بدیدم که سجاده برافلاک آماده نمودند پی سجده به جانان چون صور دمید ناگهان نغمه هستی آن نوح بیامد بکرد طاعت جانان پس بار دگر.
لیلا بیژن فر ما از پی آن یار دوانیم
شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۲ ۰۴:۲۰

ما از پی آن یار دوانیم

بی بی لیلا بیژن فر ما از پی آن یار دوانیم چون جوی روانیم زنجیر گسسته کنون نعره زنانیم این حال چه دانیم؟ گه با خود و گه بی خود و گه نعره زنانیم نه پندار که..