به جهان خرم از آنم

به جهان خرم از آنم به جهان خرم از آنم که جهان خرم ازوست
یکشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۲ ۰۱:۳۴

به جهان خرم از آنم که جهان خرم ازوست

سعدی شیرازی به جهان خرم از آنم که جهان خرم ازاوست عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست به غنیمت شمر ای دوست دم عیسی صبح تا دل مرده مگر زنده کنی کاین دم از.