نه سلامم نه علیکم

نه سلامم نه علیکم نه مرادم نه مریدم سروده مولانا نیست!
یکشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۲ ۰۵:۴۰

نه مرادم نه مریدم سروده مولانا نیست!

نه مرادم نه مریدم سروده مولانا نیست! نه مرادم نه مریدم نه پیامم نه نویدم نه سلامم نه علیکم نه سیاهم نه سپیدم نه چنانم که تو گویی نه چنینم که تو خوانی نه....