شعر نه مرادم نه مریدم

شعر نه مرادم نه مریدم نه مرادم نه مریدم سروده مولانا نیست!
یکشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۲ ۰۵:۴۰

نه مرادم نه مریدم سروده مولانا نیست!

نه مرادم نه مریدم سروده مولانا نیست! نه مرادم نه مریدم نه پیامم نه نویدم نه سلامم نه علیکم نه سیاهم نه سپیدم نه چنانم که تو گویی نه چنینم که تو خوانی نه....