گشتاسپ نامه

گشتاسپ نامه آغاز رزم ایرانیان و تورانیان و کشته شدن اردشیر
دوشنبه ۱ مهر ۱۳۹۲ ۰۴:۳۹

آغاز رزم ایرانیان و تورانیان و کشته شدن اردشیر

ابومنصور محمد دقیقی آغاز رزم ایرانیان و تورانیان و کشته شدن اردشیر و شیر و شیدسپ چو اندر گذشت آن شب و بود روز بتابید خورشید گیهان فروز به زین برنشستند هر...