شعری زیبا از حافظ

شعری زیبا از حافظ جز آستان توام در جهان پناهی نیست
یکشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۴ ۱۲:۳۱

جز آستان توام در جهان پناهی نیست

حافظ شیرازی جز آستان توام در جهان پناهی نیست سر مرا بجز این در حواله گاهی نیست عدو چو تیغ کشد من سپر بیندازم که تیغ ما بجز از ناله‌ای و آهی نیست چرا ز کوی خرابات روی برتابم
شعری زیبا از حافظ خواب آن نرگس فتان تو بی چیزی نیست
دوشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۴ ۲۱:۱۲

خواب آن نرگس فتان تو بی چیزی نیست

حافظ شیرازی خواب آن نرگس فتان تو بی چیزی نیست تاب آن زلف پریشان تو بی چیزی نیست از لبت شیر روان بود که من می‌گفتم این شکر گرد نمکدان تو بی چیزی نیست جان درازی تو بادا که یقین می‌دانم
شعری زیبا از حافظ حاصل کارگه کون و مکان این همه نیست
چهارشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۴ ۱۴:۴۴

حاصل کارگه کون و مکان این همه نیست

حافظ شیرازی حاصل کارگه کون و مکان این همه نیست باده پیش آر که اسباب جهان این همه نیست از دل و جان شرف صحبت جانان غرض است غرض این است وگرنه دل و جان این همه نیست منت سدره و طوبی ز پی سایه مکش
شعری زیبا از حافظ روشن از پرتو رویت نظری نیست که نیست
جمعه ۸ خرداد ۱۳۹۴ ۰۹:۵۰

روشن از پرتو رویت نظری نیست که نیست

حافظ شیرازی روشن از پرتو رویت نظری نیست که نیست منت خاک درت بر بصری نیست که نیست ناظر روی تو صاحب نظرانند آری سر گیسوی تو در هیچ سری نیست که نیست اشک غماز من ار سرخ برآمد چه عجب
شعری زیبا از حافظ راهیست راه عشق که هیچش کناره نیست
شنبه ۲ خرداد ۱۳۹۴ ۱۹:۵۷

راهیست راه عشق که هیچش کناره نیست

حافظ شیرازی راهیست راه عشق که هیچش کناره نیست آن جا جز آن که جان بسپارند چاره نیست هر گه که دل به عشق دهی خوش دمی بود در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست ما را ز منع عقل مترسان و می بیار
شعری زیبا از حافظ مردم دیده ما جز به رخت ناظر نیست
شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۴ ۰۹:۴۵

مردم دیده ما جز به رخت ناظر نیست

حافظ شیرازی مردم دیده ما جز به رخت ناظر نیست دل سرگشته ما غیر تو را ذاکر نیست اشکم احرام طواف حرمت می‌بندد گر چه از خون دل ریش دمی طاهر نیست بسته دام و قفس باد چو مرغ وحشی
شعری زیبا از حافظ کس نیست که افتاده آن زلف دوتا نیست
سه شنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۴ ۱۲:۴۱

کس نیست که افتاده آن زلف دوتا نیست

حافظ شیرازی کس نیست که افتاده آن زلف دوتا نیست در رهگذر کیست که دامی ز بلا نیست چون چشم تو دل می‌برد از گوشه نشینان همراه تو بودن گنه از جانب ما نیست روی تو مگر آینه لطف الهیست
شعری زیبا از حافظ ماهم این هفته برون رفت و به چشمم سالیست
چهارشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۴ ۱۲:۰۳

ماهم این هفته برون رفت و به چشمم سالیست

حافظ شیرازی ماهم این هفته برون رفت و به چشمم سالیست حال هجران تو چه دانی که چه مشکل حالیست مردم دیده ز لطف رخ او در رخ او عکس خود دید گمان برد که مشکین خالیست
شعری زیبا از حافظ یا رب این شمع دل افروز ز کاشانه کیست
شنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۴ ۱۴:۴۶

یا رب این شمع دل افروز ز کاشانه کیست

حافظ شیرازی یا رب این شمع دل افروز ز کاشانه کیست جان ما سوخت بپرسید که جانانه کیست حالیا خانه برانداز دل و دین من است تا در آغوش که می‌خسبد و همخانه کیست باده لعل لبش کز لب من دور مباد
شعری زیبا از حافظ بنال بلبل اگر با منت سر یاریست
چهارشنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۴ ۱۶:۳۸

بنال بلبل اگر با منت سر یاریست

حافظ شیرازی بنال بلبل اگر با منت سر یاریست که ما دو عاشق زاریم و کار ما زاریست در آن زمین که نسیمی وزد ز طره دوست چه جای دم زدن نافه‌های تاتاریست بیار باده که رنگین کنیم جامه زرق
شعری زیبا از حافظ خوشتر ز عیش و صحبت و باغ و بهار چیست
سه شنبه ۱۱ فروردین ۱۳۹۴ ۱۹:۳۸

خوشتر ز عیش و صحبت و باغ و بهار چیست

حافظ شیرازی خوشتر ز عیش و صحبت و باغ و بهار چیست ساقی کجاست گو سبب انتظار چیست هر وقت خوش که دست دهد مغتنم شمار کس را وقوف نیست که انجام کار چیست پیوند عمر بسته به موییست هوش دار
شعری زیبا از حافظ اگر چه عرض هنر پیش یار بی‌ادبیست
شنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۳ ۲۱:۵۷

اگر چه عرض هنر پیش یار بی‌ادبیست

حافظ شیرازی اگر چه عرض هنر پیش یار بی‌ادبیست زبان خموش ولیکن دهان پر از عربیست پری نهفته رخ و دیو در کرشمه حسن بسوخت دیده ز حیرت که این چه بوالعجبیست در این چمن گل بی خار کس نچید آری
شعری زیبا از حافظ روی تو کس ندید و هزارت رقیب هست
چهارشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۳ ۲۱:۴۹

روی تو کس ندید و هزارت رقیب هست

حافظ شیرازی روی تو کس ندید و هزارت رقیب هست در غنچه‌ای هنوز و صدت عندلیب هست گر آمدم به کوی تو چندان غریب نیست چون من در آن دیار هزاران غریب هست در عشق خانقاه و خرابات فرق نیست
شعری زیبا از حافظ مرحبا ای پیک مشتاقان بده پیغام دوست
دوشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۳ ۲۱:۵۱

مرحبا ای پیک مشتاقان بده پیغام دوست

حافظ شیرازی مرحبا ای پیک مشتاقان بده پیغام دوست تا کنم جان از سر رغبت فدای نام دوست واله و شیداست دایم همچو بلبل در قفس طوطی طبعم ز عشق شکر و بادام دوست زلف او دام است و خالش دانه آن دام و من
شعری زیبا از حافظ صبا اگر گذری افتدت به کشور دوست
سه شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۳ ۱۱:۱۴

صبا اگر گذری افتدت به کشور دوست

حافظ شیرازی صبا اگر گذری افتدت به کشور دوست بیار نفحه‌ای از گیسوی معنبر دوست به جان او که به شکرانه جان برافشانم اگر به سوی من آری پیامی از بر دوست و گر چنان که در آن حضرتت نباشد بار برای دیده بیاور غباری از در دوست
شعری زیبا از حافظ آن پیک نامور که رسید از دیار دوست
سه شنبه ۶ آبان ۱۳۹۳ ۱۱:۲۲

آن پیک نامور که رسید از دیار دوست

حافظ شیرازی آن پیک نامور که رسید از دیار دوست آورد حرز جان ز خط مشکبار دوست خوش می‌دهد نشان جلال و جمال یار خوش می‌کند حکایت عز و وقار دوست دل دادمش به مژده و خجلت همی‌برم
شعری زیبا از حافظ دارم امید عاطفتی از جناب دوست
چهارشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۳ ۰۱:۲۱

دارم امید عاطفتی از جناب دوست

حافظ شیرازی دارم امید عاطفتی از جناب دوست کردم جنایتی و امیدم به عفو اوست دانم که بگذرد ز سر جرم من که او گر چه پریوش است ولیکن فرشته خوست چندان گریستم که هر کس که برگذشت
شعری زیبا از حافظ سر ارادت ما و آستان حضرت دوست
پنجشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۳ ۱۷:۲۹

سر ارادت ما و آستان حضرت دوست

حافظ شیرازی سر ارادت ما و آستان حضرت دوست که هر چه بر سر ما می‌رود ارادت اوست نظیر دوست ندیدم اگر چه از مه و مهر نهادم آینه‌ها در مقابل رخ دوست صبا ز حال دل تنگ ما چه شرح دهد
شعری زیبا از حافظ آن سیه چرده که شیرینی عالم با اوست
پنجشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۳ ۱۰:۰۷

آن سیه چرده که شیرینی عالم با اوست

حافظ شیرازی آن سیه چرده که شیرینی عالم با اوست چشم میگون لب خندان دل خرم با اوست گر چه شیرین دهنان پادشهانند ولی او سلیمان زمان است که خاتم با اوست روی خوب است و کمال هنر و دامن پاک
شعری زیبا از حافظ به کوی میکده هر سالکی که ره دانست
پنجشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۳ ۱۷:۵۶

به کوی میکده هر سالکی که ره دانست

حافظ شیرازی به کوی میکده هر سالکی که ره دانست دری دگر زدن اندیشه تبه دانست زمانه افسر رندی نداد جز به کسی که سرفرازی عالم در این کله دانست بر آستانه میخانه هر که یافت رهی