سایه

سایه ای فردا شعری زیبا از هوشنگ ابتهاج
سه شنبه ۶ اسفند ۱۳۹۲ ۰۱:۳۶

ای فردا شعری زیبا از هوشنگ ابتهاج

ای فردا شعری زیبا از هوشنگ ابتهاج می خوانم و می ستایمت پر شور ای پرده دل فریب رویا رنگ می بوسمت ای سپیده گلگون ای فردا ای امید بی نیرنگ دیری ست که من پی تو.
سایه مهرگان نو شعری زیبا از هوشنگ ابتهاج
سه شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۲ ۰۱:۲۸

مهرگان نو شعری زیبا از هوشنگ ابتهاج

مهرگان نو شعری زیبا از هوشنگ ابتهاج بگشاییم کفتران را بال بفروزیم شعله بر سر کوه بسراییم شادمانه سرود وین چنین با هزار گونه شکوه مهرگان را به پیشباز روی....
سایه کابوس شعری از هوشنگ ابتهاج
سه شنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۲ ۰۲:۱۷

کابوس شعری از هوشنگ ابتهاج

کابوس شعری از هوشنگ ابتهاج می پرد نیل شب از خاکستر سرد سحر وز نهفت این مه آلود عبوس می تراود صبح رنگ آور واپسین فریاد مرغ حق می چکد با لختههای خون روی خاکست
سایه شاید شعری زیبا از هوشنگ ابتهاج
پنجشنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۲ ۰۴:۰۵

شاید شعری زیبا از هوشنگ ابتهاج

شاید شعری زیبا از هوشنگ ابتهاج در بگشایید شوع بیارید عود بسوزید پرده به یکسو زنید از رخ مهتاب شاید این از غبار راه رسیده آن سفری همنشین گم شده باشد.........
سایه دختر خورشید شعری بسیار زیبا از هوشنگ ابتهاج
یکشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۲ ۰۳:۳۲

دختر خورشید شعری بسیار زیبا از هوشنگ ابتهاج

دختر خورشید شعری بسیار زیبا از هوشنگ ابتهاج در نهفت پرده شب دختر خورشید نرم می بافد دامن رقاصه صبح طلایی را وز نگاه سیاه خویش می سراید مرغ مرگ اندیش چهره پر
سایه بر سواد سنگ فرش راه شعری از هوشنگ ابتهاج
یکشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۲ ۰۰:۱۲

بر سواد سنگ فرش راه شعری از هوشنگ ابتهاج

بر سواد سنگ فرش راه شعری از هوشنگ ابتهاج با تمام خشم خویش با تمام نفرت دیوانه وار خویش می کشم فریاد ای جلاد ننگت باد آه هنگامی که یک انسان می کشد انسان در خ
سایه نگاه آشنا شعری بسیار زیبا از هوشنگ ابتهاج
سه شنبه ۲۴ دی ۱۳۹۲ ۰۱:۰۹

نگاه آشنا شعری بسیار زیبا از هوشنگ ابتهاج

نگاه آشنا شعری بسیار زیبا از هوشنگ ابتهاج ز چشمی که چون چشمه آرزو پر آشوب و افسونگر و دل رباست به سوی من آید نگاهی ز دور نگاهی که با جان من آشناست تو گویی..
سایه می خواهم از تو بشنوم شعری از هوشنگ ابتهاج
دوشنبه ۲۳ دی ۱۳۹۲ ۲۲:۱۷

می خواهم از تو بشنوم شعری از هوشنگ ابتهاج

می خواهم از تو بشنوم شعری از هوشنگ ابتهاج می خواهمت سرود بت بذله گوی من روی لبش شکفت گل آرزوی من خندید آسمان و فروریخت آفتاب در دیه امیدم باران روشنی جوشید.
سایه شبتاب شعری بسیار زیبا از هوشنگ ابتهاج
یکشنبه ۸ دی ۱۳۹۲ ۰۳:۳۰

شبتاب شعری بسیار زیبا از هوشنگ ابتهاج

شبتاب شعری بسیار زیبا از هوشنگ ابتهاج در زیر سایه روشن مهتاب خوابناک در دامن سکوت شبی خسته و خموش آهسته گام می گذرد شاعری به راه مست و رمیده مدهوش می ایستد.
سایه شب سیاه شعری زیبا از هوشنگ ابتهاج
جمعه ۶ دی ۱۳۹۲ ۰۱:۲۳

شب سیاه شعری زیبا از هوشنگ ابتهاج

شب سیاه شعری زیبا از هوشنگ ابتهاج برچید مهر دامن زربفت و خون گریست چشم افق به ماتم روز سیاه بخت وز هول خون چو کودک ترسیده مرغ شب نالید بر درخت شب سایه برف..
سایه در لبخند او شعری بسیار زیبا از هوشنگ ابتهاج
جمعه ۲۹ آذر ۱۳۹۲ ۰۲:۳۳

در لبخند او شعری بسیار زیبا از هوشنگ ابتهاج

در لبخند او شعری بسیار زیبا از هوشنگ ابتهاج دیدم و می آمد از مقابل من دوش خنده تلخی نهاده بر لب پر نوش غم زده چون ماهتاب آخر پاییز دوخته برروی من نگاه غم ان
سایه بر سنگ چشم او شعری زیبا از هوشنگ ابتهاج
یکشنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۲ ۰۰:۰۰

بر سنگ چشم او شعری زیبا از هوشنگ ابتهاج

بر سنگ چشم او شعری زیبا از هوشنگ ابتهاج بر سر گوری که روزی بود آتشگاه عشق من وز لهیب آرزویی روشن و خوش تاب شعله می افراشت وینک از خاکستری پوشیده کز وی جز...
سایه تصویر شعری بسیار زیبا از هوشنگ ابتهاج
پنجشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۲ ۲۳:۲۵

تصویر شعری بسیار زیبا از هوشنگ ابتهاج

تصویر شعری بسیار زیبا از هوشنگ ابتهاج خانه خالی تنهایی مثل آینه بی تصویر در شب تنگ شکیبایی عکسی آویخته بر دیوار مثل یادی سبز مانده در ذهن شب پاییز دختری....
سایه اندوه رنگ شعری بسیار زیبا از هوشنگ ابتهاج
سه شنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۲ ۲۳:۰۸

اندوه رنگ شعری بسیار زیبا از هوشنگ ابتهاج

اندوه رنگ شعری بسیار زیبا از هوشنگ ابتهاج می روی اما گریز چشم وحشی رنگ تو راز این اندوه بی آرام نتواند نهفت می روی خاموش و می پیچد به گوش خسته ام آنچه با من
سایه اندوه شعری زیبا از هوشنگ ابتهاج
دوشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۲ ۱۳:۲۲

اندوه شعری زیبا از هوشنگ ابتهاج

اندوه شعری زیبا از هوشنگ ابتهاج خسته و غم زده با زمزمه ای حزن آلود شب فرو می خزد از بام کبود تازه بند آمده باران و نسیمی نمناک می تراود ز دل سرد شبانگاه....
سایه شاعر شعری بسیار زیبا از هوشنگ ابتهاج
شنبه ۹ آذر ۱۳۹۲ ۲۲:۲۱

شاعر شعری بسیار زیبا از هوشنگ ابتهاج

شاعر شعری بسیار زیبا از هوشنگ ابتهاج شبی کدام شب ؟ شبی شبی ستاره ای دهان گشود چه گفت ؟ نگفت از لبش چکید سخن چکید ؟ سخن نه اشک ستاره میگریست ستاره کدام......
سایه آشنا سوز شعری زیبا از هوشنگ ابتهاج
چهارشنبه ۶ آذر ۱۳۹۲ ۰۵:۳۲

آشنا سوز شعری زیبا از هوشنگ ابتهاج

آشنا سوز شعری زیبا از هوشنگ ابتهاج چرا پنهان کنم ؟ عشق است و پیداست درین آشفته اندوه نگاهم تو را می خواهم ای چشم فسون بار که می سوزی نهان از دیرگاهم چه می خ
سایه آنا شعری بسیار زیبا از هوشنگ ابتهاج
دوشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۲ ۱۶:۰۱

آنا شعری بسیار زیبا از هوشنگ ابتهاج

آنا شعری بسیار زیبا از هوشنگ ابتهاج صبح می خندد و باغ از نفس گرم بهار می گشاید مژه و می شکند مستی خواب آسمان تافته در برکه و زین تابش گرم آتش انگیخته در سین
سایه مستانه سر به سینه مهتاب می گذاشت
دوشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۲ ۲۳:۱۲

مستانه سر به سینه مهتاب می گذاشت

هوشنگ ابتهاج مستانه سر به سینه مهتاب می گذاشت با خنده ای که روی لبت رنگ می نهفت چشم تو زیر سایه مژگان چه ناز داشت در باغ دل شکفت گل تازه امید کز چشمه نگاه ت
سایه سراب شعری بسیار زیبا از هوشنگ ابتهاج
سه شنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۲ ۰۳:۴۶

سراب شعری بسیار زیبا از هوشنگ ابتهاج

سراب شعری بسیار زیبا از هوشنگ ابتهاج مستانه سر به سینه مهتاب می گذاشت با خنده ای که روی لبت رنگ می نهفت چشم تو زیر سایه مژگان چه ناز داشت در باغ دل شکفت گل.