فاز دوم پتروشیمی کاویان

فاز دوم پتروشیمی کاویان فاز دوم پتروشیمی کاویان امسال راه اندازی می شود
پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۲ ۰۵:۵۵

فاز دوم پتروشیمی کاویان امسال راه اندازی می شود

مدیر کنترل تولید شرکت صنایع پتروشیمی گفت: پتروشیمی کاویان آخرین مراحل ساخت و تکمیل را سپری می کند و پیشرفت پروژه مطابق با برنامه زمان بندی در حال انجام است.