شعر زندگی هوشنگ ابتهاج

شعر زندگی هوشنگ ابتهاج زندگی شعری بسیار زیبا از هوشنگ ابتهاج
چهارشنبه ۸ آبان ۱۳۹۲ ۰۱:۱۴

زندگی شعری بسیار زیبا از هوشنگ ابتهاج

زندگی شعری بسیار زیبا از هوشنگ ابتهاج چه فکر می کنی؟ که بادبان شکسته زورق به گل نشسته ایست زندگی؟ درين خراب ريخته که رنگ عافيت ازو گريخته به بن رسيده راه بس