تن مزن ای پسر خوش دم خوش کام بگو

تن مزن ای پسر خوش دم خوش کام بگو گر رود دیده و عقل و خرد و جان تو مرو
یکشنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۲ ۱۵:۱۰

گر رود دیده و عقل و خرد و جان تو مرو

مولوی بزرگ گر رود دیده و عقل و خرد و جان تو مرو که مرا دیدن تو بهتر از ایشان تو مرو آفتاب و فلک اندر کنف سایه توست گر رود این فلک و اختر تابان تو مرو ای که.