شعری از منوچهر آتشی

شعری از منوچهر آتشی درد شهر شعری زیبا از منوچهر آتشی
چهارشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۲ ۰۰:۱۷

درد شهر شعری زیبا از منوچهر آتشی

درد شهر شعری زیبا از منوچهر آتشی پشت این خانه حکایت جاریست نیست بی رهگذری ، کوچه خمار هرزه مستی است برون رفته ز خویش می کشاند تن خود بر دیوار آنچنانست که گو