آه که آن صدر سرا می‌ ندهد بار مرا

آه که آن صدر سرا می‌ ندهد بار مرا نیست کند هست کند بی‌ دل و بی‌ دست کند
پنجشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۲ ۱۷:۳۹

نیست کند هست کند بی‌ دل و بی‌ دست کند

نیست کند هست کند بی‌ دل و بی‌ دست کند مولانای بزرگ آه که آن صدر سرا می‌ ندهد بار مرا می‌نکند محرم جان محرم اسرار مرا نغزی و خوبی و فرش آتش تیز نظرش پرسش همچ