نابینا

نابینا وصیت نامه  زیبای آلبرت انیشتین
یکشنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۳ ۱۱:۳۳

وصیت نامه زیبای آلبرت انیشتین

روزی فرا خواهد رسید که جسم من آنجا زیر ملحفه سفید پاکیزه ای که از چهار طرفش زیر تشک تخت بیمارستان رفته است، قرار می گیرد و آدم هایی که سخت مشغول زنده ها و مرده ها هستند از کنارم می گذرند.