همایون ارشادی در میان تماشاگران مسابقه والیبال ایران و برزیل