آشیان ویران

آشیان ویران آشیان ویران شعری زیبا از پروین اعتصامی
یکشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۳ ۱۷:۴۱

آشیان ویران شعری زیبا از پروین اعتصامی

آشیان ویران شعری زیبا از پروین اعتصامی از ساحت پاک آشیانی مرغی بپرید سوی گلزار در فکرت توشی و توانی افتاد بسی و جست بسیار رفت از چمنی به بوستانی