روحانی رییس جمهور

روحانی رییس جمهور من حسن روحانی هستم نه محمود احمدی نژاد
دوشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۳ ۱۱:۴۴

من حسن روحانی هستم نه محمود احمدی نژاد

من حسن روحانی هستم نه محمود احمدی نژاد متفاوت بودن، يک رسم ديرينه در فضای اجتماعی کشور است. همه دوست دارند وقتی به مسئوليتی می رسند و يا پستی می گيرند متفاوت باشند؛ حالا فرق نمی کند که سرمربی تيم ملی باشی يا رئيس جمهور، دوست داری