لباس محلی ایرانی

لباس محلی ایرانی حضور ایرانیان با لباس محلی در برزیل
سه شنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۳ ۱۴:۲۲

حضور ایرانیان با لباس محلی در برزیل

حضور ایرانیان با لباس محلی در برزیل درود بر قومهای اصیل ایرانی تعدادی از هواداران تیم ملی ایران با لباس محلی برای تشویق تیم ملی وارد ورزشگاه شدند. تعدادی از تماشاگران که از ساعتها قبل به شهر کوریتیبا رفته اند با وسایل مختلف و