داستان آدم و حوا

داستان آدم و حوا داستان آدم و حوا
سه شنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۳ ۲۳:۱۲

داستان آدم و حوا

هنگامیکه خداوند فرشتگان الهی را آفرید، آسمانها را محل زندگی آنان قرار داد.آنها در آسمانها به عبادت و پرستش خداوند بزرگ مشغول بودند. فرشتگان گاهگاهی به زمین می آمدند و چند روزی بر روی آن زندگی می کردند.