ميرزا

ميرزا ميرزا ميرزا رفتن
چهارشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۳ ۱۹:۱۷

ميرزا ميرزا رفتن

ميرزا ميرزا رفتن واژه ی میرزا خلاصه ی كلمه ی امیرزاده است كه تا چندی قبل به شاهزادگان و فرزندان امرا و حكام درجه ی اول ایران اطلاق می شد. این واژه اولین بار در عصر سربداران در قرن هشتم هجری معمول و متداول گردیده