دیدنی های شهرستان آباده

دیدنی های شهرستان آباده دیدنی های شهرستان آباده در استان فارس
پنجشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۳ ۲۳:۳۰

دیدنی های شهرستان آباده در استان فارس

قدمت این شهر به پیش از هزار سال می رسد اما توسعه وترقی آن تقریبا از زمانی که کریم خان زندشیراز راپایتخت ایران کردشروع شد.آثار قلعه ای قدیمی مانندقلعه ی کهنه ، قلعه ی نارنجی ، قلعه ی شیراز هنوز هم در اطراف این شهر دیده می شود.