ریچارد فرای سوزانده شد !

ریچارد فرای سوزانده شد ! ریچارد فرای سوزانده شد !
دوشنبه ۲ تیر ۱۳۹۳ ۱۲:۱۳

ریچارد فرای سوزانده شد !

ریچارد فرای سوزانده شد ! پیکر ریچارد فرای - ایران‌شناس آمریکایی - سوزانده شد تا دیگر گوش و چشمی منتظر رسیدن خبر عملی شدن وصیتش، یعنی دفن شدن در اصفهان - شهری که آن را دوست داشت - نباشد.
ریچارد فرای سوزانده شد ! ریچارد فرای سوزانده شد !
دوشنبه ۲ تیر ۱۳۹۳ ۱۲:۱۳

ریچارد فرای سوزانده شد !

ریچارد فرای سوزانده شد ! پیکر ریچارد فرای - ایران‌شناس آمریکایی - سوزانده شد تا دیگر گوش و چشمی منتظر رسیدن خبر عملی شدن وصیتش، یعنی دفن شدن در اصفهان - شهری که آن را دوست داشت - نباشد.