آیا به لب ها هم ضد آفتاب بزنیم؟

آیا به لب ها هم ضد آفتاب بزنیم؟ آیا به لب ها هم ضد آفتاب بزنیم؟
دوشنبه ۲ تیر ۱۳۹۳ ۱۳:۳۱

آیا به لب ها هم ضد آفتاب بزنیم؟

آیا به لب ها هم ضد آفتاب بزنیم؟ استفاده از کرمهای ضد افتاب روی لب ها ،شمارا از دو جهت محافظت می کند .اول اینکه چون نور خورشید باعث پیرشدن پوست از جمله لب ها می شود ؛کرم های ضد افتاب لب هایتان را سالم وشاداب