بناهای تاریخی بیستون

بناهای تاریخی بیستون نقش برجسته بلاش شاه اشکانی در بیستون
سه شنبه ۳ تیر ۱۳۹۳ ۱۲:۰۵

نقش برجسته بلاش شاه اشکانی در بیستون

نقش برجسته بلاش شاه اشکانی در بیستون در دامنه کوه بیستون و در چهار صد متری شمال شرقی نقش برجسته گودرز، تخته سنگ چهار ضلعی نامنظمی به بلندی ۵/۲ متر دیده می شود که در سه وجه آن ، نقوش حجاری شده ای با برجستگی کم قرار دارد