گاز گرفتن های لوئیس سوارز دوباره

گاز گرفتن های لوئیس سوارز دوباره خرگوش انسان نما باعث باخت تیم ایتالیا شد
چهارشنبه ۴ تیر ۱۳۹۳ ۱۳:۱۵

خرگوش انسان نما باعث باخت تیم ایتالیا شد

شاید تا کنون شما از گاز گرفتن خرگوش ها که متخصص این روش هستند در امان بوده باشید و شاید هم تنها در کودکی کسی شما را گاز گرفته باشد..