مسابقات جام جهانی برزیل

مسابقات جام جهانی برزیل تبلیغ ساپورت با طرح پرچم ایران
پنجشنبه ۵ تیر ۱۳۹۳ ۱۸:۱۸

تبلیغ ساپورت با طرح پرچم ایران

تبلیغ ساپورت با طرح پرچم ایران یک شرکت اروپایی با استفاده از یک مانکن نیمه عریان لبنانی که پرچم ایران را در دست دارد اقدام به تبلیغ محصول خود کرده که این تبلیغات برای مسابقات جام جهانی در برزیل تهیه شده است.