چو فرستاد عنایت به زمین مشعله‌ها را

چو فرستاد عنایت به زمین مشعله‌ها را چو فرستاد عنایت به زمین مشعله‌ها را
شنبه ۷ تیر ۱۳۹۳ ۲۲:۰۰

چو فرستاد عنایت به زمین مشعله‌ها را

مولوی بزرگ چو فرستاد عنایت به زمین مشعله‌ها را که بدر پرده تن را و ببین مشعله‌ها را تو چرا منکر نوری مگر از اصل تو کوری وگر از اصل تو دوری چه از این مشعله‌ها را خردا چند به هوشی خردا چند بپوشی