مزایا و معایب

مزایا و معایب مزایا و معایب استفاده از هورمون رشد
دوشنبه ۹ تیر ۱۳۹۳ ۱۶:۳۵

مزایا و معایب استفاده از هورمون رشد

آمپولهای هورمون رشد یا nurditropin فرم صناعی هورمون رشد طبیعی بدن می باشد که در مواردی به عنوان درمان جایگزینی هورمون رشد بصورت تزریق روزانه جهت بیماران تجویز می گردد و اغلب موارد موجبات نگرانی والدین کودک بیمار را از نظر عوارض بعدی آن فراهم می کند.