چمن

چمن کاشت ماری جوآنا بجای چمن توسط شهرداری
سه شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۳ ۱۳:۳۵

کاشت ماری جوآنا بجای چمن توسط شهرداری

باغبان های شهرداری برای زیبا سازی شهر در برابر مجتمع های مسکونی تخم چمن پاشیدند تا فضای مقابل ساختمان ها و خیابان زیبا شود . اما ،آنها یک اشتباه لپی مرتکب شدند زیرابه جای پاشیدن تخم چمن ، تخم ماری جوانا پاشیدند.