غریو شعری زیبا از فریدون مشیری

غریو شعری زیبا از فریدون مشیری غریو شعری زیبا از فریدون مشیری
چهارشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۳ ۲۳:۵۰

غریو شعری زیبا از فریدون مشیری

غریو شعری زیبا از فریدون مشیری سحر با من درآمیزد که برخیز نسیمم گل به سر ریزد که برخیز زرافشان دختر زیبای خورشید سرودی خوش برانگیزد که برخیز سبو چشمک زنان از گوشه طاق