پرنده فقط یک پرنده بود

پرنده فقط یک پرنده بود پرنده فقط یک پرنده بود
پنجشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۳ ۰۱:۰۱

پرنده فقط یک پرنده بود

پرنده فقط یک پرنده بود پرنده گفت : چه بویی چه آفتابی آه بهار آمده است و من به جستجوی جفت خویش خواهم رفت پرنده از لب ایوان پرید مثل پیامی پرید و رفت پرنده کوچک