برتر از پرواز شعری زیبا از سهراب سپهری

برتر از پرواز شعری زیبا از سهراب سپهری برتر از پرواز شعری زیبا از سهراب سپهری
پنجشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۳ ۰۱:۰۲

برتر از پرواز شعری زیبا از سهراب سپهری

برتر از پرواز شعری زیبا از سهراب سپهری دریچه باز قفس بر تازگی باغ ها سرانگیز است اما بال از جنبش رسته است وسوسه چمن ها بیهوده است میان پرنده و پرواز فراموشی بال و پر است در چشم پرنده