پای پرانتزی در کودکان

پای پرانتزی در کودکان پای پرانتزی در کودکان به چه دلایلی میتواند باشد
شنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۳ ۱۲:۲۴

پای پرانتزی در کودکان به چه دلایلی میتواند باشد

پای پرانتزی تقریباً در همه بچه ها به درجات مختلف وجود دارد بطوریکه اگر بچه زیر 18 ماه پای پرانتزی نداشته باشد تا حدودی غیر طبیعی است. به این وضعیت ژنوواروم Genu varum هم میگویند.
پای پرانتزی در کودکان پای پرانتزی در کودکان به چه دلایلی میتواند باشد
شنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۳ ۱۲:۲۴

پای پرانتزی در کودکان به چه دلایلی میتواند باشد

پای پرانتزی تقریباً در همه بچه ها به درجات مختلف وجود دارد بطوریکه اگر بچه زیر 18 ماه پای پرانتزی نداشته باشد تا حدودی غیر طبیعی است. به این وضعیت ژنوواروم Genu varum هم میگویند.