دعای روز هشتم ماه مبارک رمضان

دعای روز هشتم ماه مبارک رمضان دعای هشتمین روز ماه مبارک رمضان
پنجشنبه ۴ تیر ۱۳۹۴ ۰۱:۴۳

دعای هشتمین روز ماه مبارک رمضان

دعای هشتمین روز ماه مبارک رمضان خدایا روزیم كن در آن ترحم بر یتیمان و طعام نمودن بر مردمان و افشاء سلام و مصاحبت كریمان به فضل خودت اى پناه آرزومندان
دعای روز هشتم ماه مبارک رمضان دعای روز هشتم ماه مبارک رمضان
شنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۳ ۲۳:۵۲

دعای روز هشتم ماه مبارک رمضان

دعای روز هشتم ماه مبارک رمضان خدایا روزیم كن در آن ترحم بر یتیمان و طعام نمودن بر مردمان و افشاء سلام و مصاحبت كریمان به فضل خودت اى پناه آرزومندان