گل نسترن

گل نسترن زندگی را دریاب
دوشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۳ ۱۴:۰۷

زندگی را دریاب

زندگی را در انبوه گلهای دشت بیاب ... که زندگی شقایق عاشقی بیش نیست زندگی درک زیبایی گلهاست