چه انتظار عظیمی نشسته در دل ما

چه انتظار عظیمی نشسته در دل ما چه انتظار عظیمی نشسته در دل ما
جمعه ۲۰ تیر ۱۳۹۳ ۱۲:۰۶

چه انتظار عظیمی نشسته در دل ما

حمید مصدق چه انتظار عظیمی نشسته در دل ما همیشه منتظریم و کسی نمی آید صفای گمشده آیا براین زمین تهی مانده باز می گردد ؟ اگر زمانه به این گونه پیشرفت