تغذیه کمکی در شیرخواران

تغذیه کمکی در شیرخواران  تغذیه کمکی در شیرخواران
یکشنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۳ ۱۵:۰۲

تغذیه کمکی در شیرخواران

توجه داشته باشید بهترین غذای شیرخواردر 6 ماه اول تولد شیرمادر میباشد به دلایلی چون تامین کامل تمام نیازهای تغذیه ای شیرخوار و در دسترس بودن و تحمل و پذیرش بهتر توسط دستگاه گوارش کودک و نیز تامین نیازهای عاطفی و روانی کودک در هم آغوشی با مادر.