شهر اشکانیان

شهر اشکانیان شهر اشکانیان در کشور ترکمنستان
یکشنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۳ ۱۸:۲۹

شهر اشکانیان در کشور ترکمنستان

شهر اشکانیان در کشور ترکمنستان نِسا از شهرهای باستانی ایران در خراسان بود. این شهر که پایتخت اشکانیان بود امروزه در محدوده کشور ترکمنستان قرار گرفته‌است.